BDDK, pandemi nedeniyle alınmış bazı kurul kararları ve talimatları tekrar değerlendirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 9312 Karar Tarihi: 08.12.2020
Kurulun 08.12.2020 tarihli toplantısında, 07.12.2020 tarihli ve 24049440-010.99-
E.18152 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi neticesinde;
A. Pandemi nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir
dönemde, reel kesimi, banka müşterilerini ve bankaları desteklemek amacıyla, bankalar
tarafından yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerde geçici nitelikli bazı düzenlemeler
yapan geçmişte alınmış bazı Kurul Kararlarının ve talimatların tekrar değerlendirilmesi
sonucunda, pandeminin olası etkilerinin devam ettiği içinde bulunduğumuz süreçte, söz
konusu düzenlemelerin aynı amaçlarla uzatılmasının yerinde olacağına ve bu çerçevede
30.06.2021 tarihine kadar,
¾ Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında? parasal varlıklar ile
parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para
birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca
değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken, hesaplama
tarihinden önceki son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit
aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine,
¾ Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer
Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” portföyünde yer alanların net değerleme
farklarının negatif olması durumunda, bu farkların Bankaların Özkaynaklarına İlişkin
Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak
özkaynak tutarında dikkate alınmayabilmesine,
¾ Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 23/3/2020 tarihi itibariyle
portföylerinde yer alanların değer düşüş karşılıklarının Yabancı Para Net Genel
Pozisyon / Özkaynak Standart Oranın Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan
Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik kapsamında yabancı
para net genel pozisyonu hesaplamasında dikkate alınmayabilmesine,
¾ 17.03.2020 tarihli ve 8948 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, Kredilerin
Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında kredilerin donuk alacak
sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, 180 gün olarak
uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya
devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında
beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre
ayırmalarına devam olunmasına,
¾ 19.03.2020 tarihli ve 8950 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları
Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve aynı
maddenin altıncı fıkrasında belirtilen 90 gün gecikme süresinin, TFRS 9 kapsamında
beklenen kredi zararı ayıran şirketler için de geçerli olmak üzere, 180 gün ve finansal
kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye
rağmen “Tasfiye Olunacak Alacaklar" hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce
kendi risk modellerine göre karşılık ayrılmasına devam olunmasına,
¾ 27.03.2020 tarihli ve 8970 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, Kredilerin
Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında kredilerin İkinci Grupta sınıflandırılması
için öngörülen 30 gün gecikme süresinin, Birinci Grupta izlenen krediler için 90 gün
olarak uygulanmasına ve 30 günlük gecikmeye rağmen Birinci Grupta
sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9
kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk
modellerine göre ayrılmasına devam edilmesine,
¾ 27.03.2020 tarihli ve 8971 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, Bankaların Kredi
İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, bankalarca/şirketlerce
kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin
talebi üzerine 30.06.2021 tarihine kadar ertelenmesi halinde erteleme süresinin,
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü ve altıncı
fıkraları ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve
Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları ile
belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmamasına,
¾ 30.03.2020 tarihli ve 8975 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, bankaların kart
borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak
üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine,
¾ 09.07.2020 tarihli ve 9093 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, asgari ödeme tutarı
ödenmeyen kredi kartlarının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin
22 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca nakit kullanımı veya nakit kullanımı ile mal
ve hizmet alımına kapatılmasının, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmasına,
¾ 09.06.2020 tarihli ve 9054 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, Kredilerin
Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin(Karşılıklar Yönetmeliği) 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen
emtia ve gayrimenkullerin edinim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması
zorunluluğunun uygulanmamasına,
¾ 08.11.2019 tarihli ve 8653 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere,
· Geri alım hakkı uygulaması kapsamında teminatı bankaca kredi borcuna karşılık
olarak edinilen veya ayni olarak ödeme yapılan kredilerin, Kredilerin
Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmünden istisna
tutulmasına,
· Yeniden yapılandırılan donuk alacakların, İkinci Grup altında yeniden
yapılandırılmış bir alacak olarak sınıflandırılması için sağlanması gereken,
Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde
“bir yıl" olarak belirtilen izleme süresinin “altı ay” olarak uygulanmasına,
¾ 17.03.2020 tarihli ve 8948 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, Karşılıklar
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinde
yer verilen “Yeniden yapılandırılarak canlı alacak olarak sınıflandırılan ve bir yıllık
izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken
veya bu izleme süresi içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan”
kredilerin, 3.grup-Tahsil İmkânı Sınırlı krediler altında sınıflandırılmasını şart koşan
hükmünün uygulanmamasına,
B. 31.12.2020 tarihi itibariyle süresi dolacak olan,
¾ 26.03.2020 tarihli ve 8967 sayılı Kurul Kararında belirtilen, Mevduat ve katılım
bankalarına, likidite düzeylerine ilişkin Likidite Karşılama Oranını(LKO), Kalkınma ve
yatırım bankalarına ise likidite düzeylerine ilişkin Likidite Yeterlilik Oranını(LYO)
sağlamaları konusunda 31.12.2020 tarihine kadar muafiyet tanınmasına,
¾ 02.04.2020 tarihli ve 8976 sayılı Kurul Kararında belirtilen,
· 31.12.2020’ye kadar geçerli olmak üzere, çeşitli yönetmeliklerde bankalar,
bağımsız denetim kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, varlık yönetim
şirketleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için düzenlenmiş
muhtelif bildirim ve raporlama sürelerine 60 gün süre ilave edilmesine ve 100
milyon TL ve üzeri kredisi bulunan müşterilerinden mevzuat gereği talep edilen
ancak kredi müşterilerinden temin edilmesi gereken bağımsız denetim
kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel finansal tablolar ve diğer belgelerin
31.12.2020’ye kadar tamamlanabilmesi için süre tanınmasına,
· Ayrıca, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 11/A maddesinin (1)
numaralı fıkrası hükmü kapsamında alınması gereken ancak kredi
müşterilerinden temin edilemeyen belgelerin eksikliğine dair kayıtların tutulması
ve eksik bilgi ve belgelerin kredi tahsisini müteakip 6 ay içinde tamamlanmasına
ve 11/A maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca mevcut kredi müşterilerinden
istenen bilgi ve belgelerden eksik olanların 2020 yıl sonuna kadar
tamamlanmasına,
¾ 16.04.2020 tarihli ve 8998 sayılı Kurul Kararında belirtilen, bankacılık hesaplarından
kaynaklanan faiz oranı riski standart rasyosuna ilişkin olarak, bankaların 31/12/2020
tarihine kadar Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart
Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerinden muaf tutulmasına,
¾ 29.05.2020 tarihli ve 9041 sayılı Kurul Kararında belirtilen, 31.12.2020 tarihine kadar?
Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının
(ç) bendi uyarınca, finansal teminatlara ilişkin asgari 6 ayda bir yapılması gereken
gerçeğe uygun değer hesaplaması yapılmasının bankaların ihtiyarına bırakılmasına
ve finansal teminatların değerlemesinde 31.12.2019 tarihindeki gerçeğe uygun
değerlerinin geçerli kabul edilebilmesine
ilişkin diğer Kurul Kararlarının uygulamasına ise, bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin
göstergelerin daha şeffaf bir şekilde izlenebilmesini ve olası risklerin daha etkin bir şekilde
yönetilebilmesini teminen 31.12.2020 tarihinden itibaren son verilmesine,
C. Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde
yayımlanmasına
karar verilmiştir.Diğer Haberler
BDDK: PANDEMİ NEDENİYLE REEL KESİMİ, BANKA MÜŞTERİLERİNİ VE BANKALARI DESTEKLEMEK AMACIYLA ALINAN BAZI DÜZENLEMELERİN AYNI AMAÇLARLA UZATILMASININ YERİNDE OLACAĞINA KARAR VERİLDİ
TCMB, 15.12.2020 vadeli 39.00 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı
ÇİN MENŞEİLİ SINOVAC AŞISININ İLK ARAŞTIRMALARDA %97 ETKİLİ OLDUĞU BELİRTİLİYOR -BN - BLOOMBERG HT
İSO TÜRKİYE İHRACAT İKLİMİ ENDEKSİ KASIMDA 48,9’A GERİLEDİ
Merkez Bankası'nca açıklanan rezerv verilerine göre bugün piyasa 22426,2 milyon TL ekside
Facebookta Paylaş