EPDK, 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte' değişiklik yaptı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliği :

MADDE 1 - 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 18 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında hesaplanan bedeller bu maddenin birinci fıkrası uyarınca hesaplanan YEK toplam bedeline ilave edilir.”

MADDE 2 - Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) YEK Kanununun 6/B maddesinin birinci fıkrası kapsamında 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye giren ve YEKDEM’e kayıt olmayan üretim tesislerinde yerli aksam kullanılması halinde 29/1/2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca belirlenen ve söz konusu tesisin ilgili uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarı dikkate alınarak hesaplanan yerli aksam destek fiyatı YEK Bedeli olarak ilgili kişiye ödenir.”

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.