JCR Eurasia Rating Başkanı Ökmen: Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programının başarısı, kampanyanın geniş bir yelpazede çok taraflı rızaya dayalı sahiplenme düzeyine bağlı olarak şekillenecek

JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan ÖKMEN’ in Basın Açıklaması aşağıda bulunuyor:

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı, kampanyalı fiyat indirimi, kamusal ürünlerin fiyat ayarlamalarının ertelenmesi ve özel sektöre destek başlıklarıyla oluşturulan üç ayaklı ücret-fiyat kontrollerine dayanan bir makro ihtiyati tedbir olup, programın başarısı, kampanyanın geniş bir yelpazede çok taraflı rızaya dayalı sahiplenme düzeyine bağlı olarak şekillenecektir: Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı üç ayak üzerine kurulmuştur. Birincisi enflasyon sepetindeki ürünlerin fiyatlarının indirimine ilişkin kontroller, ikincisi enerji fiyatları başta olmak üzere yönetilen ve yönlendirilen ürün fiyatlarında kamusal ertelemeler ve üçüncüsü dış alım maliyetlerindeki artışlar nedeniyle özel sektöre verilecek destekler.

Zincir mağazaları ve bazı kamu kurumlarında, bir kısım ürünlerin fiyatlarında sadece iki aylık dönem için indirime gidilmesi, fiyat artışlarında birkaç aylık bir öteleme ve ertelemeye yol açarak ekonomi yönetimine ilave zaman kazandıracaktır.

Bir kısım ürünlerin fiyatlarında sadece iki aylık dönem için, zincir mağazaları ve bazı kamu kurumlarında yüzde 10’luk indirime gidilmesi enflasyonda elbette kısa süreli düşüş etkisi yaratacak, ancak kalıcı olamayacaktır.

Kampanyaya bağlı olarak ortaya çıkacak olan kısa süreli enflasyon düşüşünün kalıcı olabilmesi için, ötelenen 2-3 aylık zaman içerisinde enflasyon sınırlanmasına ilişkin olarak Merkez Bankası politikalarıyla eş güdümlü kalıcı tedbirlerin hızlıca devreye alınması önem arz etmektedir.

Programın görünürdeki en önemli eksikliği, fiyat istikrarsızlığının öncelikli nedeni olan TL’nin değersizleşmesini, enflasyon algısını ve yapısal sebeplerini sınırlamaya dönük herhangi bir önlemi içermemiş olmasıdır.

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı, üreticilerin birikmiş maliyet artışlarını perakendecilere ve tüketicilere yansıtabilmelerini ve faaliyet devamlılıklarını iyice zorlaştıracaktır: 2017 yılının başından bu yanaa ÜFE’nin yıllık değişimi sürekli olarak TÜFE’den yüksek gerçekleşmesi, üreticilerin maliyet artışının tamamını değil sadece belli bir kısmını tüketicilere yansıtabilmiş olduğunu, diğer kısmını ise kendi öz kaynaklarından karşılamış olduğunu gösteriyor. Sonuçta tüketim talebi fiyat değişimlerine daha az duyarlı olan gıda gibi mal grupları dışında kalan mal grupları için üreticiler maliyet artışlarını tam olarak yansıtmakta zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Maliyetlerin fiyatlara yansıtılmasındaki engeller esas olarak üreticilerin faaliyet devamlılıklarını ve ulusal üretim gücünü tehlikeye sokacaktır.

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı, ulusal tasarruf oranlarının azalmasına ve ekonominin küresel entegrasyon düzeyinin zayıflamasına sebep olacaktır: Kamusal koordinasyonla ulusal kampanya şeklinde sağlanmaya çalışılan fiyat indirimleri, şirketlerin içsel kaynak üretiminde düşüşe razı olmalarını zorlayan geçici tedbirler olup, düşük olan ulusal tasarruf oranlarının daha da azalmasınaa sebep olacaktır.

İlave talep yaratacağı için enflasyonu önleyici bir etkisi olmayan KDV iadelerinin hızlandırılmasına yönelik tedbire Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programında yer verilmesi, programın amaçladığı sonuçlara tam tersi etki yaratacaktır: KDV iadelerini erken yaparak piyasalara likidite sağlamak, esasen enflasyonu dizginleyici bir önlemden ziyade, ilave talep yaratarak enflasyonun yükselmesi yönünde etki yapacaktır.Diğer Haberler
JCR EURASİA RATİNG/ÖKMEN: ENFLASYONLA TOPYEKÛN MÜCADELE PROGRAMI'NIN BAŞARISI, KAMPANYANIN GENİŞ BİR YELPAZEDE ÇOK TARAFLI RIZAYA DAYALI SAHİPLENME DÜZEYİNE BAĞLI OLARAK ŞEKİLLENECEKTİR
JCR EURASİA RATİNG/ÖKMEN: FİYAT ARTIŞLARINDA BİRKAÇ AYLIK BİR ÖTELEME VE ERTELEMEYE YOL AÇARAK EKONOMİ YÖNETİMİNE İLAVE ZAMAN KAZANDIRACAKTIR
JCR EURASİA RATİNG/ÖKMEN: MALİYETLERİN FİYATLARA YANSITILMASINDAKİ ENGELLER ESAS OLARAK ÜRETİCİLERİN FAALİYET DEVAMLILIKLARINI VE ULUSAL ÜRETİM GÜCÜNÜ TEHLİKEYE SOKACAKTIR
Facebookta Paylaş