2020 yılının üçüncü çeyreginde bir önceki çeyrege kıyasla GSYH’nin yüzde 8,3 genişleyecegini öngörüyoruz - BETAM


Kesinle¸sen Temmuz ve kısmen açıklanan Agustos ayı GSYH öncü
göstergeleri ile yaptıgımız hesaplamalara göre 2020 yılının üçüncü çeyre ^ginde bir önceki yılın aynı çeyre ^gine kıyasla GSYH’nin yüzde 2,7 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmıs verilerle
yaptıgımız hesaplamalarla ise 2020 yılının üçüncü çeyreginde bir önceki çeyrege kıyasla GSYH’nin yüzde 8,3 genisleyecegini
öngörüyoruz.
Öncü göstergelerin büyük kısmının ciddi artı¸slar kaydettigini görmekteyiz. Haziran ayı itibariyle atılan normalle¸sme adımlarının ekonomiyi toparladı ^gını ve rahatlattı ^gını söyleyebiliriz. Bu noktada üçüncü
çeyrek tahminimizi sınırlı bir veri setiyle gerçekle¸stirdi ^gimizi ise hatırlatmak isteriz. A ^gustos ve Eylül aylarına ait öncü göstergeler açıklandı-
^gında tahminimizde önemli de ^gi¸siklikler olması muhtemeldir. Yine de
yaz aylarında normalle¸smenin etkisinin sürdü ^günü dü¸sünerek üçüncü
çeyrekte pozitif ekonomik büyüme bekliyoruz.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmı¸s veriye göre, 2020 yılının
üçüncü çeyre ^ginde bir önceki çeyre ^ge kıyasla perakende stokları ve
kamu yatırımları haricinde (sırasıyla yüzde 6,0 ve yüzde 6,5 daralma)
yatırım öncü göstergeleri önemli toparlanmalar göstermi¸stir. Son üç
aydaki üretim hacminin yüzde 39,7, ara malı imalatının yüzde 24,3
yatırım malı ithalatının ise yüzde 16,4 artmasını bekliyoruz. Yatırım
malı kapasite kullanım oranında ve ticari kredilerde ise di ^gerlerine
kıyasla daha ılımlı artı¸slar (sırasıyla yüzde 8,8 ve yüzde 5,4) olaca ^gını
öngörüyoruz (Tablo 4).
Kıyaslamayı bir önceki yılın aynı çeyre ^gine göre yaptı ^gımızda ise
bu sefer yatırım malı kapasite kullanım oranı (yüzde eksi 6,2) ve son
üç aydaki üretim hacminin (yüzde eksi 20,2) daraldı ^gını, di ^ger yatırım
göstergelerinin ise yıllık geni¸slemeler kaydetti ^gini görmekteyiz. Yıllık bazda en güçlü artı¸s ticari kredilerde yüzde 30,8 ile seyrederken
bunu yatırım malı ithalatı yüzde 22,5 ile takip etmi¸stir. Ara malı imalatı yüzde 7,5, kamu yatırımları yüzde 6,6 ve perakende sektör stokları
ise yüzde 4,8 büyümü¸stür (Tablo 5).
2018 yılının ikinci yarısından itibaren sürekli daralan yatırım harcamalarının toparlanma i¸sareti vermesi son derece olumlu bir geli¸sme
olarak kar¸sımıza çıkmaktadır.

2020 yılının üçüncü çeyre ^ginde, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmı¸s dı¸s ticaret rakamlarına baktı ^gımızda ihracatın bir önceki döneme göre yüzde 33,0 ve ithalatın yüzde14,5 geni¸sleyece ^gini hesaplıyoruz (Tablo 6).
Bir önceki yılın aynı çeyre ^gine kıyasla baktı ^gımızda ise ihracat ve
ithalattaki büyümeleri sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 12,4 olarak tahmin
ediyoruz (Tablo 7).
Altın dı¸sı ihracattaki yıllık yüzde 22,5’lik daralma ise toplam ihracat
artı¸sının esas itibarıyla altından kaynaklandı ^gını gösteriyor. Net dı¸s
ticaretin büyümeye etkisinin ne olaca ^gını ise ¸simdiden söylemek zor
gözüküyor.

GSYH tahmininde kullandı ^gımız di ^ger mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmı¸s de ^gi¸skenlerin hepsinde önemli artı¸slar olaca ^gını tahmin ediyoruz. En dikkat çekici büyüme hizmet sektörüne olan talepte
yüzde 29,6 ve imalat sanayi üretim endeksinde yüzde 28,6 ile öne çıkıyor. Perakende sektörü fiyat beklentisi yüzde 16 geni¸sleme kaydederken gelecek 12 ay yatırım beklentisinin ve elektrik tüketiminin sırasıyla
yüzde 12,7 ve yüzde 12,3 geni¸sleyece ^gini bekliyoruz (Tablo 8).
Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandı ^gında, hizmet sektörüne olan
talebin çeyrekten çeyre ^ge büymesinin aksine yıllık bazda yüzde 33,9
daraldı ^gını; yine gelecek 12 ay yatırım beklentisinin yüzde 12,7 ve kapasite kullanım oranının ise yüzde 5,7 küçüldü ^günü görüyoruz. Yıllık
bazdaki bu azalı¸sların salgından kaynaklandı ^gını belirtmeliyiz. Yıllık
bazdaki en güçlü toparlanma perakende sektörü fiyat beklentisinde
(yüzde 12,6) gerçekle¸sirken imalat sanayi üretim endeksi yüzde 6,1,
elektrik tüketimi ise yüzde 4,9 artı¸s kaydetmi¸stir (Tablo 9).
Kesinle¸sen Temmuz ve kısmen açıklanan A ^gustos ayı GSYH öncü
göstergeleri ile yaptı ^gımız hesaplamalara göre 2020 yılının üçüncü çeyre ^ginde bir önceki yılın aynı çeyre ^gine kıyasla GSYH’nin yüzde 2,7
oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmı¸s verilerle yaptı ^gımız hesaplamalarla ise 2020 yılının üçüncü
çeyre ^ginde bir önceki çeyre ^ge kıyasla GSYH’nin yüzde 8,3 geni¸sleyece ^gini öngörüyoruz. Öncü göstergelerin büyük kısmının ciddi artı¸slar kaydetti ^gini görmekteyiz. Haziran ayı itibariyle atılan normalle¸sme adımlarının ekonomiyi toparladı ^gını ve rahatlattı ^gını söyleyebiliriz. Bu noktada üçüncü çeyrek tahminimizi sınırlı bir veri setiyle
gerçekle¸stirdi ^gimizi ise hatırlatmak isteriz. A ^gustos ve Eylül aylarına
ait öncü göstergeler açıklandı ^gında tahminimizde önemli de ^gi¸siklikler
olacaktır. Yine de yaz aylarında normalle¸smenin etkisinin sürdü ^günü
dü¸sünerek üçüncü çeyrekte ekonomik büyüme bekliyoruz.Diğer Haberler
FED/EVANS: REEL FAİZLER DÜŞÜK OLDUĞU ZAMAN, VARLIK FİYATLARI YÜKSELİYOR
Merkez Bankası'nın bir sonraki iş günü için açıkladığı geçici rezerv -79166,9 milyon TL
ÇİN/Xİ: ÖNCELİKLİ BAZDA, AŞILAR GELİŞEN ÜLKELERE SAĞLANACAK
ÇİN/Xİ: GLOBAL TOPLUMUN İYİLİĞİ OLARAK, ÇİN KORONAVİRÜS AŞILARINI ULAŞILABİLİR YAPACAK
AB KOMİSYONU/SEFCOVİC: BREXİT KONUSUNDA, İNGİLTERE İLE İYİ BİR İNANÇLA BAĞLI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
ÇİN/Xİ: PANDEMİYİ POLİTİKLEŞTİREN HERHANGİ EYLEM REDDEDİLMELİ
ÇİN/Xİ: ÇİN TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN BİRKAÇ COVİD-19 AŞISI 3. KLİNİK AŞAMADA
ÇİN/Xİ: KORONAVİRÜS KONUSUNDA BİRLİK OLMALIYIZ
ÇİN/Xİ: DÜNYA, PANDEMİYİ YENMEK İÇİN ULUSLARARASI CEVAP OLARAK DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE ÖNCÜ ROL VERMELİ
FED/EVANS : FED',N ORTALAMA %2 ENFLASYONU DAHA FAZLA TARTIŞMASI GEREKLİ, FAKAT FED'İN AÇIK BİR FORMÜLÜ YOK
ÇİN/Xİ: B.M., COVİD 19 VİRÜSÜYLE MÜCADELEDE BİLİMİN REHBERLİĞİNİ TAKİP ETMELİ
ALMANYA AB BAŞKANLIĞI : KENDİMİZİ AYRILMIŞ BIRAKMAYACAĞIZ, İRLANDA'NIN YANINDAYIZ
Facebookta Paylaş