Resmi Gazete Başlıkları - 18 EkimYASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7418 Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
-- Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/535)
YÖNETMELİKLER
-- Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Türkiye Ulusal Ajansı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
-- Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik
-- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞLER
-- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 78) (Harcamaların Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi)
-- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/28)
-- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/10/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-68 ve 69 Sayılı Kararları
-- Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/28)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
-- Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2019/22, K: 2022/106 Sayılı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 5/7/2022 Tarihli ve 2019/19788 Başvuru Numaralı KararıFacebookta Paylaş