Resmi Gazete Başlıkları - 8 EkimYASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
1339 Katar Devleti Hükümeti Tarafından Talep Edilen Desteği Sağlamak ve Dünya Kupası Kalkanı Harekâtına İştirak Etmek Üzere Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar Devleti Sınırları İçerisinde ve Katar Devleti Karasuları ile Mücavir Bölgelerinde Görevlendirilmesi ve Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Altı Ay Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar
1340 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar
1341 Anayasa Mahkemesine Üye Seçimine İlişkin Karar
1342 Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
-- Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’de Bulunan ve Sınırları Ekli Haritalarda Belirtilen Deniz Altı Oluşumlarının Adlarının Aynı Haritalarda Gösterildiği Şekilde Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6188)
-- Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar (Karar Sayısı: 6189)
-- 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması Hakkındaki 24/7/1996 Tarihli ve 96/8438 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Niş’e Ait Cetvelin İlave Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?6190)
-- Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Irmakyanı Köyü Halkının, Mezkur Yerleşim Yerinin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Su Toplama Havzasında Kalması Nedeniyle Gösterilen Yere Nakli ve Yerleştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?6191)
-- İstanbul İli, Şile İlçesinde Darlık ve Ömerli Barajlarının Yapımından Etkilenen Darlık ve Esenceli Mahallelerinde Halen Yaşayan Ailelerin İskân Edilmelerine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?6192)
-- Balıkesir İli, Karesi İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?6193)
-- Konya Beyşehir Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?6194)
-- Mersin İlinde Tesis Edilecek Akyel-2 Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?6195)
-- 154 kV Akçakale Transformatör Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6196)
-- 154 kV Harran Transformatör Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6197)
-- Yozgat İli, Sorgun İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?6198)
-- Çorum İli, Osmancık İlçesinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar?Sayısı:?6199)
-- Çorum İlinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar?Sayısı:?6200)
-- Kırklareli İlinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar?Sayısı:?6201)
-- Konya İlinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar?Sayısı:?6202)
-- Malatya İlinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar?Sayısı:?6203)
ATAMA KARARLARI
-- Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529)
YÖNETMELİKLER
-- Gençlik ve Spor Bakanlığı Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
-- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği
-- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
-- Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
-- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:?2022/25)
-- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:?2022/26)
KURUL KARARLARI
-- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/10/2022 Tarihli ve 11279, 11280 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
-- Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 22/04/2022 Tarihli ve E:?2021/7, K:?2022/2 Sayılı Kararı